Δυναμική Συμπεριφορά Κατασκευών

Ηλεκτρομηχανικά και κρυσταλλικά, μονοαξονικά και τριαξονικά, επιφανείας και γεώτρησης, καλωδιακά συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα σε ψηφιακούς επιταχυνσιογράφους υψηλής διακριτότητας για εφαρμογές Αντισεισμικής Τεχνολογίας

σχετικά προϊόντα:

Kinemetrics

Αυτόνομα τριαξονικά και πολυκαναλικά καταγραφικά για διαχρονική παρακολούθηση σεισμικών φαινομένων και δομικών ταλαντώσεων υψηλής διακριτότητας

σχετικά προϊόντα:

Kinemetrics / EQMet / Lunitek / MOHO

Η παρακολούθηση της Δομικής Υγείας μεγάλων Κατασκευών απαιτεί τη χρήση ικανού αριθμού επιταχυνσιομέτρων δικτυακά συνδεδεμένων σε κεντρικό καταγραφικό - ψηφιοποιητή. Οι καταγραφές αποθηκεύονται στη μνήμη και η παρακολούθηση ή η μεταφορά των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο είναι δυνατή.

σχετικά προϊόντα:

Kinemetrics / Digitex / Sequoia / Lunitek / BDI

Σε πολλές εφαρμογές είναι αναγκαία η χρήση ασύρματων τριαξονικών επιταχυνσιομέτρων ή και άλλων αισθητηρίων για την αποφυγή του υψηλού κόστους καλωδιακής σύνδεσης των αισθητήρων σε μία κατασκευή.

σχετικά προϊόντα:

LORD / Newsteo

Τα αποθηκευόμενα στους ψηφιοποιητές δεδομένα αντλούνται και μεταδίδονται με διάφορους τρόπους. Λογισμικά επιτρέπουν τηλεμετρικά αλλαγές στη σύνθεση των συστημάτων, προεπεξεργασία των δεδομένων και ανάλυση συμβάντων καθώς και της συχνοτικής συμπεριφοράς της κατασκευής.

σχετικά προϊόντα:

Kinemetrics / Digitex / SVIBS

Please reload