προϊόντα

Από μια μακρά λίστα παγκοσμίως αναγνωρισμένων κατασκευαστών, η ΝΕΟΤΕΚ αναλαμβάνει την προμήθεια και υποστήριξη προϊόντων υψηλής ποιότητας που πληρούν τις προδιαγραφές των Διεθνών Προτύπων.

Εκτεταμένη ποικιλία αισθητήρων και μορφοτροπέων για καθημερινή και προηγμένη έρευνα καθώς και τη βιομηχανία. Αυτογραφικά και τηλεμετρικά συστήματα.

Εργοταξιακός και Εργαστηριακός εξοπλισμός για έλεγχο εδαφών, ασφαλτικών, σκυροδέματος και αδρανών βάσει Εθνικών και Διεθνών Προτύπων.

Αισθητήρες και όργανα παρακολούθησης μεγάλων έργων υποδομής όπως σήραγγες, φράγματα, πρανή, γέφυρες, γραμμές Μετρό κ.ά.

Πλήρης σειρά φορητών οργάνων μη καταστροφικών ελέγχων για επί τόπου δοκιμές κατασκευών σκυροδέματος.

Ηλεκτρομηχανικές και σερβο-υδραυλικές μηχανές ελεγχόμενες από Η/Υ, και συστήματα ελέγχου υλικών και κατασκευών.

Καταγραφικά και δίκτυα διαρκούς παρακολούθησης σεισμικών φαινομένων. Επιταχυνσιογράφοι και συστήματα δομικής παρακολούθησης, σεισμικοί προσομοιωτές, διεγέρτες και συστήματα σεισμικής μόνωσης.

Μεγάλη συλλογή πρακτικών διατάξεων για παρακολούθηση υπογείων υδάτων. Συστήματα ελέγχου στο πεδίο για αγροτικά ψεκαστικά μηχανήματα.

Ποικιλία λογισμικών υψηλού επιπέδου για χρήση σε μοντέλα κατασκευών έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Μετρητικά συστήματα ρευστομηχανικής και ανάλυσης σωματιδίων κατάλληλα για πληθώρα εφαρμογών. Θερμική Ανεμομετρία, Ανάλυση Κίνησης Σωματιδίων Phase Doppler, συστήματα οπτικής ανάλυσης σωματιδίων LDV & PIV.